Karina

Karina 22 cm 220 KAR

Produktvariationen

Kode Umschreibung
220 KAR Karina 22 cm PP 22 cm 9,7 cm 2,2 ltr 15 4.485
230 KAR Karina 23 cm PP 22,8 cm 9,7 cm 2,4 ltr 15 4.500 612