Karina

Karina 22 cm 220 KAR

Warianty produktu

Kod Opis
220 KAR Karina 22 cm PP 22 cm 9,7 cm 2,2 ltr 15 4.485
230 KAR Karina 23 cm PP 22,8 cm 9,7 cm 2,4 ltr 15 4.500 612